De Anglicaanse Kerk en de erkenning van de Aramese Geestelijke Genocide.

Oproep aan de aartsbisschop van Cantebury  

Als het gaat om genocide; dan wordt het meestal gedacht aan het uitroeien van een volk of een poging daartoe om een groot deel van het volk te vermoorden. In de tweede wereldoorlog bijvoorbeeld heeft Hitler geprobeerd om het Joodse volk uit te roeien; waarbij 6 miljoen mensen om het leven werden gebracht. In onze tijd kan bijvoorbeeld worden gedacht aan Darfur (Soedan), waar vreselijke afslachtingen plaatsvinden, buiten het zicht van de camera of aan Rwanda en Burundi waar onbeschrijfelijke wreedheden werden begaan; complete stammen werden uitgeroeid.

In artikel 2 van de VN conventie ter voorkoming en bestraffing van de misdaden van genocide lezen wij,, een van de volgende handelingen met als opzet het vernietigen, geheel dan wel gedeeltelijk, van een nationale, etnische, raciale of religieuze groepering als zodanig: 'Vermoorden van leden van de groep; Het toebrengen van ernstige lichamelijke of geestelijke schade aan leden van de groep; Welbewust opleggen van levensomstandigheden aan de groep zodat de groep geheel dan wel gedeeltelijk fysiek wordt vernietigd; Het opleggen van maatregelen om geboortes binnen de groep te verhinderen; En het gedwongen overbrengen van kinderen uit de groep naar een andere groep'.

Als het gaat om de slachting van de Christenen in het toenmalige Ottomaanse rijk, dan wordt in de media vooral gesproken over de Armeense genocide gepleegd door de Turken en de Koerden en met geen woord gerept over Aramese genocide; wat net zo erg is. Het is erg jammer dat men minder nadruk legt op het aandeel van de Koerdische Aga’s in deze gruwelijke afslachting. Zonder deze wrede heersers en hun soldaten, zouden de Turken veel minder effectief het uitroeien hebben kunnen bewerkstelligen. De eerste stap zou moeten zijn, het erkennen van de genocide door de Koerdische leiders daar zij feitelijk de uitvoerders waren. Tot nog toe hebben wij daar officieel nog niets van vernomen.

Maandag 5-9-2006 kwam de EP-commissie Buitenlandse Zaken met een kritisch rapport over Turkije. Daarin wordt o.a. Turkije gemaand de Armeense genocide te erkennen. Teleurstellend is het feit dat er niets wordt gezegd over de Aramese genocide die ten diepste veel erger is. Immers, de Arameeërs zijn altijd zorgzame en trouwe onderdanen geweest van niet alleen Turkije; maar van elk land wiens onderdanen zij vormen.

De wreedheden begaan tegen Arameeërs zijn daarom van veel hogere orde dan tegen Armeniërs. Het zou daarom de EP hebben gesierd om juist de moord op de Arameeërs te benadrukken.

Geestelijke genocide….

De zojuist geciteerde artikel 2 van de VN conventie wordt uitdrukkelijk ook gesproken over geestelijke genocide en wel als volgt, “….Het toebrengen van ernstige lichamelijke of geestelijke schade aan leden van de groep”

In het hele genocide discussie wordt er echter aan dit belangrijk feit voorbijgegaan en op geen enkel manier aandacht aan geschonken.

De geestelijke genocide kan net zo erg zijn of misschien erger dan de lichamelijke lichamelijk. Door het Aramese taal “Assyrische” taal toenemen; dat is geestelijke genocide. Door het Aramese volk “Assyrische” volk te noemen; dat is geestelijke genocide.

Als Arameeërs; moet U echt niet zo naïef zijn dat ze bij de Europese Unie of bij de Nederlandse overheid van dergelijke zaken niet op de hoogte zijn. En U moet ook niet naïef zijn dat mevrouw Huizinga (Christen Unie) van deze zaken niet op de hoogte is! Nee, ze voelen de nattigheid en willen in feite alles zo houden en hun onheilige product van de machtige Jezus van het Westen “Assyriers” in stand houden. En verder, denkt U werkelijk dat de Nederlandse overheid niet op de hoogte is van de betrokkenheid van deze criminelen bij terrorisme? Jazeker; ze weten het weten wel. En waarom wordt er geen onderzoek gedaan naar de vermoorde politieman uit Amsterdam die in het Noorden van Irak werd vermoord?

En bent U zo naïef om te veronderstellen dat een Nederlandse professor die met hen sympathiseerde niets wist van al hun gruweldaden? Maar natuurlijk wel! En waarom blijft deze professor de West- Arameeërs hardnekkig als monofysieten bestempelen?

De Koerden en de Turken hebben de Aramese en de Armeense Lichamelijke genocide op hun geweten; terwijl de Europeanen- en in het verlengde daarvan: de Amerikanen-; de Aramese Geestelijke Genocide op hun geweten hebben. Het waren de Europese en de Amerikaanse Missionarissen die het Aramese volk hebben verdeeld en tegen elkaar opgezet met het gevolg dat ze hun culturele erfgoed en oorsprong met lede ogen zien achteruitgaan.

Als onze stelling juist is, zoals wij gepoogd hebben toe te lichten; zou de Aramese lichamelijke genocide minder erg zijn geweest; wanneer de Geestelijke Genocide gepleegd door de Westerse missionarissen- de Anglicaanse en de Katholieke-, onder aanvoering van de wrede Jezus van het Westen – die uiteraard niets met Jezus Christus van de Bijbel te maken heeft-niet plaats had gevonden in de 16e en 19e eeuw. Hiervoor zijn twee redenen aan te voeren: 

1. De Oost- Arameeërs “Nestorianen” waren grote krijgers en stonden bekend om hun moed en genoten grote respect bij hun Koerdische buren. Toen ze onder invloedsfeer van Engeland kwamen; waren de Engelsen onder de indruk van hun moed en gevechtservaring.

2. De geharde West- Arameeërs van Tur Abidn, Mardin, vooral de grote krijgers uit het dorp Binebil deden het zeker niet onder voor hun Oost- Aramese broeders van Hakkaria en andere gebieden.

Beide groepen met grote ervaring, in een zeer harde en vijandige omgeving, wisten zich gedurende honderden jaren staande te houden. Wanneer je nu deze twee broeders zou samen hebben gesmeed (dat was de broederlijke taak van de missionarissen) en onder een vlag laten vechten – namelijk het Aramese vlag- dan zou hun overlevingskans veel groter zijn geweest dan de situatie zoals gecreëerd door de Anglicaanse en Rooms Katholieke missionarissen; in de naam van de walgelijke Jezus van het Westen.

Het product “Assyriers” uitgevonden door de Anglicaanse Kerk in de 19e eeuw heeft ons (Oost- Aramese) volk behoorlijk beschadigd en eigenlijk ontdaan van hun oorsprong. Dit geldt eveneens, zij het in mindere mate; voor het product “Chaldeeers” uitgevonden door de Katholieke kerk.

Europa zou dus eerst de handen in eigen boezen moeten steken en de Aramese Geestelijke Genocide moeten erkennen, voordat zij anderen de les gaan voorlezen over “normen” en “waarden”. Ophouden met deze hypocrisie dus!

We roepen daarom de Aartsbisschop van Cantebury op en zeggen:

1. Erken de Aramese geestelijke genocide gepleegde door de Anglicaanse missie in de 19e eeuw waarbij zij het product “Assyriers” hebben uitgevonden met het gevolg: Verdeeldheid, onderlinge haat, desintegratie en neergang van het volk.

2. Erken dat dit is gebeurd in Uw strijd met de Katholieke missionarissen.

3. Veroordeel de activiteiten van het de door U uitgevonden verwerpelijke en fanatieke product “Assyriers” waardoor zij uit alle macht proberen om onze Aramese erfgoed te vervalsen door het Aramese taal als “Assyrische” taal en het Aramese volk als “Assyrische” volk te presenteren.

4. Het erkennen en respecteren van de getuigenissen van de briljante geleerden van de Syrische kerk van Antiochië omtrent het Aramese oorsprong van alle denominaties van de kerk van Antiochië; inclusief de Oost- Aramese Nestorianen.  

5. Het promoten van de Aramese erfgoed onder alle Aramese denominaties.

6. Het veroordelen van het gedrag van George Carey, Tony Blair en anderen die het walgelijke product “Assyriers” van de machtige Jezus van het Westen (bewust of onbewust) hebben gepromoot; die tevens het “schepsel” was van hun eigen voorouders.

7. Alles in het werken te zullen stellen om het Aramese erfgoed te promoten op internationaal niveau om de wereld hiervan bewust te maken zodat de Arameeërs hun rechten beter kunnen verwerven. In dit alles de Arameeërs financieel te zullen bijstaan.